skip to Main Content

Studieliv

Akademiske fraser, der får din tekst til at stå skarpt

Knæk koden til at skrive ubesværet og præcist i dine opgaver med akademiske fraser, der får din tekst til at stå skarpt.

Vigtige pointer og skarpe analyser kommer ikke til deres ret i opgaver og projekter, hvis de ikke formidles klart. Bogen Akademiske fraser – til opgaver, projekter og artikler er en guide til den akademiske genre, som forsyner dig med fraser til de forskellige afsnit i opgaver og projekter. Studenterbrød har lavet et lille udpluk af de fraser, som vi tror er særligt brugbare.

Psst! Hvis du gerne vil have fingre i bogen, så husk, at medlemmer af Kommunikation og Sprog får 20 procent rabat på alle fagbøger hos forlaget Samfundslitteratur.

Indledning

I indledningen forklarer du problemfeltet og gør det klart, hvilket problem du undersøger og hvorfor. Du giver læseren overblik over, hvad de kan forvente i resten af opgaven – gerne på en måde, der fanger deres opmærksomhed og giver lyst til at forsætte læsningen.

Gode fraser til indledningen kan være:

 • I forbindelse med X har jeg observeret at…
 • I den forbindelse har jeg undret mig over, hvorfor X-forskning, som beskæftiger sig med Y, ikke i højere grad behandler…
 • …er ikke tidligere blevet undersøgt i en dansk sammenhæng.
 • Denne opgave vil argumentere for/påvise, at…
 • Den problemstilling, jeg har valgt at undersøge, er følgende:
 • Vi vil indlede med at præsentere X-begreb om… og forklare, hvordan vi har arbejdet med det i vores analyser… Derefter vil vi på baggrund af vores materiale diskutere…

Litteraturgennemgang

Litteraturgennemgangen har til formål at placere din opgave i den eksisterende litteratur. Hvad for noget forskning og hvilke undersøgelser og analyser hviler dit projekt på? Og hvad er det hul, dit projekt skal udfylde? Det er højst sandsynligt umuligt at gennemgå AL litteratur om dit problemfelt, så du må udvælge det mest relevante.

Gode fraser til litteraturgennemgangen kan være:

 • Formålet med litteraturgennemgangen er at foretage en systematisk gennemgang af litteraturen omkring…
 • Litteraturgennemgangen er begrænset ved/afgrænset til ikke at inkludere studier, der specifikt beskriver…
 • Eksklusionskriterier har været…
 • Der er imidlertid ingen undersøgelse/ingen studier, der har beskrevet/undersøgt…
 • Denne systematiske litteraturgennemgang har sammenfattet og vurderet den tilgængelige evidens…
 • Der er stor forskel på kvaliteten af de inkluderede originalstudier…

Teori og begreber

I teoriafsnittet introducerer du de teorier og/eller begreber, som du bruger i din tekst. Formålet er at tage læseren i hånden, så de forstår, hvordan du senere i din analyse anvender teori og begreber. Det er også her, du argumenterer for dine teoretiske valg.

Gode fraser til teori og begreber kan være:

 • Set fra X-teoretisk perspektiv…
 • Denne teoretiske ramme vil danne grundlag for det analytiske afsnit. Jeg gennemgår teori X med fokus på…
 • Her trækker vi for det første på… Begrebet X har traditionelt været brugt til… Her bruger vi imidlertid begrebet til…
 • Derfor vil jeg med udgangspunkt i X’s analytiske begreb Y, her oversat til Z, analysere hvordan…
 • I vores fortolkning af begrebet…
 • Det er således en central pointe i hans teori…

Metodeafsnit

I metodeafsnittet forklarer du, hvordan du har besvaret problemformuleringen. Du redegør for, hvilken empiri du har brugt, hvordan du har indsamlet og analyseret den, og hvorfor de valgte metoder er velegnede.

Gode fraser til metodeafsnittet kan være:

 • Undersøgelsens empiriske materiale består af… samt…
 • Det empiriske grundlag for denne artikel blev primært indsamlet i forbindelse med X-projektet, som undersøgte…
 • X er det primære empiriske grundlag for dette projekt…
 • Jeg har valgt at indsnævre undersøgelsen til kun at omfatte…
 • Det semi-strukturerede interview blev anvendt som den primære metode for at opnå større indsigt i…
 • Gennem den metodiske fremgangsmåde får vi mulighed for at komme tæt på… og udforske mønstre for hvordan…
 • Først indsamlede jeg… og så analyserede jeg… dernæst…

Analyse og resultater

Det er i analysen, du skaber ny viden ud fra de resultater, du er kommet frem til. Du undersøger din empiri gennem de teorier og begreber, du har valgt. Nogle gange er analyse og resultater delt op i to forskellige afsnit afhængig af, hvad der giver bedst mening.

Gode fraser til analyse og resultater kan være:

 • Formålet med analysen er at undersøge…
 • Nedenfor præsenteres de væsentligste resultater fra disse interviews…
 • Vores kvalitative analyse siger primært noget om at…
 • Denne første del af analysen er inspireret af X og mange af pointerne, som vil blive udledt her, skal danne grundlag for den videre undersøgelse af…
 • Ved at anvende denne optik i forhold til mit analysemateriale får jeg blik for…
 • Begreberne X og Y bruges til at undersøge…
 • Som eksempel kan fremhæves at…
 • Denne sammenkobling mellem… går igen hos flere…

Konklusion

I konklusionen besvarer du din problemformulering. Med klart sprog fremlægger du det, du er kommet frem til i analysen, dets sammenhæng med metode og teori, og hvordan konklusionen bidrager til problemfeltet. Du kan med fordel genbesøge din indledning, når du skriver konklusionen. På den måde sørger du for, at du følger op på de spørgsmål, du åbner op for i indledningen.

Gode fraser til konklusionen kan være:

 • Som svar på problemformuleringen kan vi altså konkludere at…
 • Lad os afsluttende understrege følgende: Vi påpegede indledningsvis at…
 • Forskningsspørgsmålet/problemformuleringen var…
 • Hovedargumentet i analysen har været at…
 • Teorien pegede på at…
 • I nærværende tekst har jeg vist at…
 • Undersøgelsen af… har slutteligt resulteret i…
 • Vi har i denne undersøgelse vist hvorledes…
 • Der er således en række uafklarede spørgsmål i forhold til at generalisere om…

Det var et lille udpluk af de fraser, du finder i Akademiske fraser – til opgaver, projekter og artikler, som vi her på Studenterbrød kan anbefale til studerende, der gerne vil skrive skarpe og præcise tekster. Og husk, at du får 20 procent rabat som medlem af Kommunikation og Sprog. Det kan du læse mere om her her.

Studerer retorik på Københavns Universitet.

Back To Top
Search